010 - 58 49 600 info@gardsmark.com

så här fungerar det

Enskilt Avlopp

Guide: Enskilt Avlopp

Många svenska hushåll är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Enligt en mätning från SCB 2016 har cirka 87 % av den svenska befolkningen en anslutning till dessa nät. Detta innebär också att en ganska stor andel människor inte är det. Dessa hushåll har istället vad som kallas för ett enskilt avlopp. Utvecklingen har gått ganska snabbt när det gäller utbyggnad av de olika kommunala vatten- och avloppsnäten men för dig som inte omges av detta finns det ett behov att tillgodose att du lever upp till regler och rekommendationer kring avlopp. Detta så klart också för din egen skull.

Ett icke-fungerande enskilt avloppssystem kan vara problematiskt då dricksvattnet kan orsaka skada på kroppen och dessutom leda till andra problem. Därför är det viktigt att du hittar ett bra filtrering- och rengöringssystem som du kan vara trygg med över tid. Fungerande vatten- och avloppssystem är således fundamentalt för många människors liv, inte bara ditt eget. Utsläpp av förorenat vatten är en fara för andra människor då det kan leda till smittspridning och övergödning, vilket är skälet till de regler som finns kring enskilt avlopp. I denna guide ger vi en genomgång om vad enskilt avlopp är och hur du säkerställer att du har ett fungerande sådant.

 

Olika lösningar för enskilt avlopp

När du har ett enskilt avlopp finns det flera alternativa lösningar för reningssystem av vattnet för att tillgodose att du har bra kvalitet på vattnet. Det finns så klart ganska många olika lösningar och anpassningar av system för att få till ett välfungerande enskilt avlopp. Här tänkte vi dock redogöra för de två vanligaste typerna av anläggningarna och reningssystemen för enskilt avlopp. Det ena systemet är ett så kallat markbaserat system som används av många privata hushåll med enskilt avlopp. Det andra systemet är ett minireningsverk som mer liknar en miniatyr av ett sådant system som används i de kommunala avloppssystemet.

Markbaserad rening är den metod för rening som använder sig av markens funktion. Det finns en del olika varianter att utföra detta men principen är i grunden densamma. Du kan använda dig av infiltration där du renar vattnet genom att låta det rinna genom naturliga jordlager via marken till grundvattnet. Ett annat alternativ för markbaserad rening är markbädd. När marken inte är lämplig för rening genom infiltration kan man använda sig av en markbädd. Markbädden är en anläggning som gör det jobb marken på vissa andra ställen klarar av att göra själv. Ett annat alternativ är bimoduler som är en typ av biologisk behandling av avloppsvattnet.

Minireningsverk är en annan metod som är vanlig vid rening av avloppsvatten. Minireningsverket byggs på förhand innan den används och har samma princip som mer storskaliga reningsverk, likt det kommunala. Processen innehåller sedimentering och biologisk rening. Dessutom är den användbar som metod för att den kan hantera olika typer av behov, till exempel blandat avloppsvatten men även rent BDT-vatten. Produkten kan variera betydande i storlek och utseende. Det finns tillgängligt både för enskilda hushåll och i samverkan med till exempel grannar kan man använda ett gemensamt minireningsverk. Nedan listas några tilläggsprodukter som kan vara bra att använda till de olika anläggningarna:

  • Kemisk fällning: Ett sätt att filtrera fosfor och samla upp slam i slamavskiljaren
  • Fosforfilter: Ett komplement till t.ex markbädd eller vissa minireningsverk genom att använda ett material som binder fosfor

Riktlinjer för enskilt avlopp

När du äger ett hus med enskilt avlopp kan det finnas många olika frågor att reflektera över, och det är inte alltid lätt att känna till vad som krävs, status på det enskilda avloppet och vad som kan behöva göras. Myndigheternas krav är utformade på ett sådant sätt att det är du som husägare som är ansvarig för att ditt enskilda avlopp fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Miljölagstiftningen gör att det inte utan tillstånd är acceptabelt att anlägga ett enskilt avlopp med vattentoalett. Därtill finns en del allmänna råd som du behöver förhålla dig till från Havs- och vattenmyndigheten.

 

Olika kommuners förhållningssätt

Då kommunerna har eget ansvar för att tillgodose efterlevnaden av de centralt beslutade kraven och rekommendationerna kan det vara olika tillämpning beroende på vart i landet du bor. Olika kommuner har olika känsliga vatten och därmed olika lokalt beslutade styrdokument som gäller för respektive miljönämnd när man ger tillstånd eller utför tester av enskilt avlopp. Då du alltid själv har ansvaret för ditt enskilda avlopp är det bra att känna till mer om sin egen kommun. Det är dock inte alltid helt lätt att veta i vilken ände man ska börja och hur ditt enskilda avlopp lever upp till kraven.

 

Sluten tank

Sluten tank är inte i sig ett reningsverk utan snarare en metod för att förenkla transporten av vatten från avloppet. Således kan du enklare förflytta avloppsvattnet i den uppsamlande tanken till en behandlingsanläggning för avloppsvatten. Däremot fungerar inte sluten tank för blandning av olika typer av vatten som till exempel disk och badvatten utan fungerar enbart för avloppsvatten. Så kallat BDT-vatten kräver andra metoder för rening och om du använder dig av en sluten tank behöver du därför ha ett BDT-avlopp eller filter av något slag. Kontakta gärna oss via formuläret på hemsidan när du planerar för ditt enskilda avlopp.

 

BDT är en förkortning för bad, disk och duschvatten

Detta vatten skiljer sig från vanligt avloppsvatten och kan därför behöva en särskild reningsprocess. Ofta går det att anpassa markbaserade reningsverk till att också kunna hantera bad, disk och duschvatten, och använder du ditt enskilda avlopp till detta kan det finnas behov av ett sådant tillägg. Det finns också särskilt BDT-filter som används mer flitigt i fritidshus där du kanske inte behöver ett reningsverk för avloppsvattnet. Kapaciteten är något lägre eftersom behovet minskar utan toalettvattnet. Det kan finnas ett värde i att separera dessa då BDT-vatten innehåller betydligt mindre föroreningar.

 

Hur kan jag få hjälp med mitt enskilda avlopp?

hemsidan finns ett formulär där du kan komma i kontakt med oss för att få hjälp med ditt enskilda avlopp. Då det finns många olika lösningar är det bra med hjälp för att tillgodose att du uppfyller krav och riktlinjer. Därtill är det bra att få stöd i att hitta det bästa reningssystemet och anläggningen utifrån dina förutsättningar och behov med ditt enskilda avlopp. I vissa fall kanske du även behöver använda sig av till exempel ett extra fosforfilter eller process för kemisk fällning, något som inte alltid är helt enkelt att identifiera själv. Vi hjälper till redan i planeringsstadiet.

 

Boka kostnadsfri fuktkontroll

Gårdsmark erbjuder kostnadsfri fuktkontroll av din källare och offert direkt på plats. Klicka på länken nedan och boka in ett kostnadsfritt hembesök idag!