Dräneringsbrunn

Vilka olika typer av dräneringsbrunnar finns på marknaden?

Husets dränering ska vara anslutet till en dräneringsbrunn där vatten samlas upp innan det sedan förs vidare till kommunens dagvattensystem eller till en stenkista där det återförs till naturen. Många äldre hus har felkopplade dräneringssystem där dränering och dagvatten istället går vidare till kommunens spillvattenledningar och slutligen till reningsverken. Idag ska både vatten som kommer från dränering och från dagvattensystem ledas vidare till kommunens dagvattenledningar eller till en stenkista.

Hur fungerar ett hus dräneringssystem

Vid en korrekt utförd dränering så skiljer man mellan markdränering och dagvattensystem. Markdränering samlar upp det vatten som kommer från grundvattnet i marken men även regnvatten och smältvatten på marken. Dagvattensystemet består av husets hängrännor som samlar upp regn och smältvatten som sedan genom stuprännor ska föras vidare till ett rörsystem som hanterar dagvatten.

Markdränering läggs på en djupare nivå och ansluts till en dräneringsbrunn som samlar upp vatten. Rör för dagvatten läggs ovanför rören för markdränering och för i sin tur vattnet vidare till en dagvattenbrunn. Slutligen leds vattnet från både dräneringsbrunner och dagvattenbrunnen vidare till kommunens dagvattenledningar, alternativt till en stenkista på tomten.

Olika typer av dräneringsbrunnar

När man lägger ny dränering så behöver man också installera dräneringsbrunnar, eller uppdatera de brunnar som finns. Det finns flera olika dräneringsbrunnar som ska användas för en husdränering som bland annat en dräneringsbrunn, dagvattenbrunn, spolbrunn och en inspektionsbrunn.

Dräneringsbrunn

När man lägger markdränering som ska samla upp grundvatten, vatten som kommer från lerjord, regnvatten och smältvatten som samlas på marken så ska detta föras vidare till en dräneringsbrunn.

I dräneringsbrunnen filtreras vattnet genom en sandbädd för att avskilja slam från vattnet innan det senare leds vidare till kommunens dagvattensystem eller till en stenkista på tomten. Dräneringsbrunnen ska endast hantera vatten från marken och inte det dagvatten som kommer från husets stuprör.

Dagvattenbrunn

Precis som för markdränering ska även vatten från dagvattensystemet samlas upp i en brunn där vattnet filtreras innan det också förs vidare till kommunens dagvattensystem. En dagvattenbrunn läggs, precis som rören för dagvatten, på en högre nivå än dräneringsrören under mark.

Spolbrunn

En spolbrunn används så att man kan spola sina dräneringsrör och dagvattenrör för att få bort jord och annan smuts som annars förhindrar att det finns ett bra flöde. Om man exempelvis har ett modernt dräneringssystem som inte fungerar beror det ofta på att slam och jord täpper till rören. Då kan rören spolas genom en spolbrunn.

Inspektionsbrunn

Genom att ansluta en inspektionsbrunn kan fastighetens dräneringsrör och dagvattenrör inspekteras genom att man för ned en kamera i rörsystemet. Genom att filma rörkanalerna kan man snabbt upptäcka fel och brister som lättare kan åtgärdas så man slipper lägga om hela dräneringen vid exempelvis stopp eller då ett rör brustit.

Använda stenkista för dränering

Om fastigheten inte kan anslutas till kommunens dagvattensystem, exempelvis för att det inte är framdraget i området, kan man istället använda en stenkista eller dagvattenkassett. Det innebär att man från dräneringsbrunnen och dagvattenbrunnen för bort vattnet till en stenkista eller dagvattenkasset som sakta återför vattnet till marken. En stenkista ska grävas en bit från huset så att inte vattnet ger fukt till marken kring husgrunden.

Låt oss på Gårdsmark utföra din dränering

Vill du få professionell hjälp med att dränera om ditt hus kan du vända dig till oss på Gårdsmark som har specialiserat oss på dränering. Då kan du vara trygg med att dräneringsrör läggs på rätt grävdjup och ansluts till effektiva dräneringsbrunnar. Vi kan också hjälpa dig med att isolera källarväggar för att sänka dina uppvärmningskostnader.

Gårdsmark har sitt huvudkontor i Dalarna men utför tjänster på flera orter runt om i Sverige. Om du vill få hjälp med att dränera om ditt hus kan du kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan lämna förslag och en prisuppgift för din dränering.

Har du någon fundering?