dränera

Varför ska man dränera?

Varje fastighet behöver dränering för att leda undan vatten så att inte vattnet tränger in i fastighetens grund eller källare och bidrar till att det uppstår fuktskador. När det uppstår fuktskador i en fastighets källare finns alltid en risk att fukten sprider sig vidare uppåt i fastigheten och sätter sig i golv och väggar, vilket kan kräva omfattande reparationer.

När man upptäcker att det finns fukt i källaren bör man alltid utföra en kontroll av husets dränering. Det är inte säkert att det är en bristfällig dränering som är orsaken till att fukt tränger in i fastighetens källare utan det kan också bero på andra orsaker. Dock bör man alltid utföra en fuktmätning och inspektera fastighetens dränering för att finna ut orsakerna till fuktskadorna så att man kan åtgärda dessa innan de leder till större och mer kostsamma skador.

Hur ofta ska man genomföra en husdränering?

Det är många faktorer som påverkar hur länge en dränering fungerar och därför är det svårt att säga exakt när en dränering bör utföras. Vissa fastigheter har en husdränering som fungerar även efter femtio år medan andra fastigheter kan behöva en ny redan efter 15 år. Har man en fastighet som är byggd på 1970-talet eller tidigare är det sannolikt dags att dränera om fastigheten.

Vi rekommenderar att man cirka 30 år från den föregående dräneringen utför en fuktmätning för att kontrollera hur hög luftfuktigheten är i fastighetens källare och i väggmaterialet. Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark för att erhålla en kostnadsfri fuktmätning, helt utan några förpliktelser. Efter mätningen erhåller du ett protokoll och eventuellt förslag på åtgärder.


Varför slutar dräneringen att fungera?

Det kan finnas många orsaker till att dräneringen inte leder bort grundvatten, regnvatten och vatten från smält snö. Det kan bero på att förr i tiden använde man en annan typ av material för dräneringen. Metoderna för att dränera var också annorlunda eftersom man inte hade den kunskap om dränering som man har idag. Ofta beror bristfällig dränering på att rören ligger för högt upp i marken, att rören har blivit skadade, att fuktskyddet har släppt eller att dräneringsrören har slammat igen. En annan orsak till att fastigheten inte har en effektiv dränering kan vara att grundvattnet har stigit och därmed klarar inte det gamla systemet av att hålla undan vattenmassorna.


Vilka skador kan uppstå om dräneringen inte fungerar?

Om dräneringen inte fungerar så kommer vattnet att samlas vid husgrunden och sedan gå vidare in i husets betongplatta, husgrunden och källarväggar. Fukten kommer att leda till att fastighetens grundkonstruktion med tiden kommer att förlora sin hållfasthet. Rör och armering kan börja rosta och betongen kan luckras upp och bli porös. Detta kan leda till att huset får sättningar som i sin tur bidrar till ytterligare skador på fastigheten som exempelvis sprickbildning. Fukten kan också vandra vidare upp i golv och väggar och bidra till skador i bostaden. Utöver det finns en risk för att det utvecklas mögel som kan påverka de boendes hälsa.


Kontakta oss för mer information

Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med att dränera din fastighet. Du kan också boka en kostnadsfri fuktmätning där vi kommer ut och mäter luftfuktigheten i din fastighet, utan att du förbinder dig för något. Efter avslutad mätning erhåller du ett protokoll och förslag på åtgärder. Gårdsmark har utfört markarbeten åt privatpersoner och företag under många år och har yrkesutbildade medarbetare med lång erfarenhet inom branschen. Det innebär att vi kan hjälpa dig med att dränera om din fastighet på ett korrekt och säkert sätt till ett konkurrenskraftigt pris.