Enskilda avlopp

Introduktion av enskilt avlopp

Ska du installera ett nytt enskilt avlopp eller behöver du byta ut eller uppgradera ditt befintliga enskilda avlopp finns det en del saker som du behöver tänka på. Ett enskilt avlopp kräver bland annat tillstånd från kommunen och behöver installeras på ett korrekt sätt så att avloppet inte förorenar miljön. Det finns idag hundratusentals fastigheter runt om i Sverige som har valt eller tvingats att välja att installera enskilt avlopp, oftast på grund av att det saknas kommunalt avloppssystem i området. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller de krav som kommunen ställer. Beroende på var du bor i landet och var fastigheten är belägen kan det finnas olika krav för enskilt avlopp.

Att installera enskilt avlopp

Att välja rätt avloppssystem och installera ett enskilt avlopp kräver kunskap så att inte avloppet döms ut av kommunen och tvingar dig att installera nytt system. Om ditt enskilda avlopp inte uppfyller kraven kan du även tvingas betala böter. Därför är det bäst att anlita ett företag som är experter på enskilt avlopp. Vi på Gårdsmark har installerat många enskilda avlopp genom åren och är specialister inom området. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt enskilda avlopp. Du kan också boka ett hembesök genom formuläret på vår hemsida så kommer vi ut till din fastighet för en inspektion och en diskussion kring den bästa lösningen för din fastighet.


Markinfiltration

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom biomodulerna och det naturliga jordlagret och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller enbart BDT-vatten.

För att säkerställa att marken kan ta hand om det renade vattnet är det viktigt att ett markprov utförs.


Minireningsverk

Vi arbetar med Upnor, en av ledande tillverkare i Scandinavian. Uponor Infra har två olika typer av typgodkända mindre minireningsverk; Clean och WehoPuts. Valet är ditt!

Uponor Minireningsverk Clean I – med trådlös kommunikation ända in i köket
Clean är ett biologiskt/kemiskt reningsverk som kan ta emot allt hushållsavloppsvatten från en fastighet. Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. Den biologiska reningsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Med hjälp av flockningsmedel renas fosforn som finns i avloppsvattnet. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Minireningsverk Clean I fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatiken.


Vilka krav finns det på ett enskilt avlopp?

När du installerar ett enskilt avlopp behöver du uppfylla vissa krav som kommunen har beslutat om. Kraven kan variera beroende på i vilken del av landet som din fastighet är belägen. Du kan få mer hjälp genom ett företag som är specialiserade på enskilt avlopp, som av oss på Gårdsmark som är experter på enskilt avlopp, men du kan också vända dig till kommunen för mer information. Till att börja med behöver du ha tillstånd från kommunen för att få installera ett enskilt avlopp. Det är du som är fastighetsägare som är ansvarig för att tillstånd finns och att installationen sker enligt de riktlinjer som gäller, även om du anlitar ett företag för installationen. Därför är det viktigt att du anlitar ett professionellt markföretag som vet hur ett enskilt avlopp ska installeras.


Miljökrav för enskilt avlopp

De miljökrav som finns för enskilt avlopp finns för att fastigheterna inte ska släppa ut farliga ämnen i naturen. Bland annat finns krav på att avloppsvattnet ska renas och därmed frigöras från vissa farliga ämnen. Det ställs också krav på att ett enskilt avlopp ska rena avloppsvattnet för att minska lukt. Exakt vilka miljökrav som finns kan skilja sig åt beroende på var fastigheten är belägen. Ligger fastigheten exempelvis nära vatten är kraven än hårdare än om fastigheten ligger inåt landet. Detta för att inte avlopp ska förorena sjöar och därmed göra vattnet otjänligt.

 

Ett enskilt avlopp som ska uppfylla grundkrav och normala krav ska ha en slamavskiljare och en rening som bidrar till minst 90 % avskiljning av organiskt material och minst 70 % avskiljning av fosfor. I känsliga områden som i närheten vid vattendrag är istället kravet att reningen ska klara av minst 90 % avskiljning av organiskt material, minst 90 % avskiljning av fosfor och minst 50 % avskiljning av kväve. Om din fastighet ska uppfylla normalkraven eller de högre kraven kan du få information om hos kommunen.


Hur går jag tillväga då jag ska installera enskilt avlopp

Innan du kan ansöka om tillstånd från kommunen för att installera ett nytt enskilt avlopp eller för att byta ut ett befintligt enskilt avlopp behöver du bestämma vilket avloppsystem du ska installera. Vilket avloppssystem som du kan installera beror på hur marken vid din fastighet är utformad men även på de krav som ställs från kommunen. Det kan vara snårigt att själv finna ut den information som du behöver för att kunna ansöka om tillstånd hos kommunen. Istället kan du vända dig till oss på Gårdsmark som är specialister på enskilt avlopp. Vi har den kunskap som krävs för att kunna utföra en inspektion av din tomt och därefter föreslå det avloppssystem som är bäst lämpat för din tomt. Men också ett avloppssystem som är dimensionerat för dina avloppsbehov och som också uppfyller kommunens miljökrav för enskilt avlopp.


Installation av enskilt avlopp

Efter att du har bestämt dig för ett avloppssystem och sökt tillstånd hos kommunen och fått det beviljat kan du påbörja installationen av ditt enskilda avlopp. Det är förstås viktigt att installationen sker på ett korrekt sätt så att avloppssystemet dels fungerar som förväntat men också uppfyller kommunens krav på rening. När Gårdsmark installerar ett enskilt avlopp så börjar vi först med att planera installationen av det avloppssystem som du valt så att arbetet utförs effektivt, korrekt och säkert.

 

Finns det ett befintligt avloppssystem så börjar vi med att gräva upp detta och demontera det gamla systemet. Därefter gräver vi upp tomten för rörledningar, brunnar, reningsplats och slamavskiljare med hjälp av en grävmaskin. Vi monterar rör, brunn, rening på rätt djup och fyller därefter igen med befintliga eller nya fyllnadsmassor. Efter att vi är klara utför vi en besiktning tillsammans med dig som fastighetsägare så att du är helt nöjd med vårt arbete. Du kan som privatperson också använda dig av ROT-avdraget som ger dig 30 procent avdrag på våra arbetskostnader, direkt på fakturan.


När du anlitar Gårdsmark för ditt enskilda avlopp

Gårdsmark är ett markföretag som är baserat i Dalarna men som utför uppdrag på flera orter i Sverige. Vi har specialiserat oss på husdränering och enskilt avlopp vilket har gjort att vi är experter inom området. Våra medarbetare är yrkesutbildade och stolta hantverkare med en lång erfarenhet inom branschen vilket borgar för att vi alltid utför vårt arbete på ett korrekt och säkert sätt. Utöver det lämnar vi även branschens mest generösaste garantier vilket ger dig en trygghet även efter vår leverans. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster. Du kan också boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi utför en inspektion och lämnar tips och råd, utan att du förbinder dig för något. Därefter kan vi erbjuda dig ett fast, konkurrenskraftigt pris för ditt enskilda avlopp.